ค้นหาด้วย google...

งานบริการวิชาการ
งานหลักสูตรฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานธุรการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือการประกันคุณภาพ
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
MOU ข้อตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการวิชาการ
สภาวิชาการ
ธนาคารเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มอ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> รายงานการประเมินตนเอง
 
 
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพประจำปี 2549 ปีงบประมาณ 2549
   
     ปก
     คำนำ/สารบัญ
     บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของกองบริการการศึกษา
   
     ข้อมูลเบื้องต้นกองบริการการศึกษา
  โครงสร้างการบริหาร
  อัตรากำลังคน
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของงานแต่ละงานในกองบริการการศึกษา
   
     งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
    ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม
   PDCA-Par ของงาน
     งานทะเบียนกลาง
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
  ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม PDCA-Par ของงาน
     งานบริการวิชาการ
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
  ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม PDCA-Par ของงาน
     งานรับนักศึกษา
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
  ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม PDCA-Par ของงาน
     งานวิเทศสัมพันธ์
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
  ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม PDCA-Par ของงาน
     งานธุรการ
    ข้อมูลเบื้องต้นของงาน
    ผลการดำเนินงานของงาน
    กลยุทธ์/แผนพัฒนา
    ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และการประเมินตาม
    PDCA-Par ของงาน
     ภาคผนวก
    คำสั่งประกันคุณภาพ
    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
    กราฟสรุปการอบรบ 48-50
    กราฟสรุปการเข้าอบรม ปี 2549
    สรุปผลการดำเนินงานแต่ละงานปี 2549
    แผนกลยุทธ์ กบศ. 2549
    แบบประเมินบุคลากร กบศ. 49
     

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Free Hit Counters

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
2007 Copyright Educational Services Division.
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.
Last Update : 8 สิงหาคม 2555
This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater