มาตรฐานการตรวจเยี่ยม 5ส. กองบริการการศึกษา ประจำปี 2561-2562

สถานที่ตรวจเยี่ยม

1. ห้องผู้บริหาร คือ ห้อง ผ.อ. และหัวหน้างาน
2. งานธุรการ

มาตรฐาน 5ส. 

สะสาง

1. ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น/ไม่เกี่ยวข้อง
2. มีการกำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้เก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องกับห้องประชุมได้
3. มีการสะสางโดยรวมของพื้นที่

สะดวก

1. อุปกรณ์ประจำห้องพร้อมใช้งาน  1.2 มีตารางการใช้งาน
2. โต๊ะ/เก้าอี้วางเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. มีการติอป้ายชื่อห้องประชุม
4. ไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ
5. มีการจัดพื้นทีใช้สอยเหมาะสมมีสภาพปลอดภัย
6. มีความสะดวกโดยรวมของห้อง

สะอาด

1. มีการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ สิ่งของ
2. สภาพแวดล้อมทั่วไป (พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ผ้าม่านเพดาน) สะอาด
3. พื้นที่โดยรวมสะอาด

สุขลักษณะ

1. ไม่มีคราบสกปรกและฝุ่นละออง
2. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศสดชื่น
3. จัดทำกิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด เป็นประจำสม่ำเสมอ

สร้างนิสัย

1. มีความพยายาม ร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ร่วมกัน
2. มีการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ เข้าที่หลังใช้งาน
4. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำกิจกรรม 5ส.

เกณฑ์การประเมิน

1.สะสาง - การแยกสิ่งของที่ไม่ต้องการทิ้งไป เหลือเฉพาะของที่จำเป็นในสถานที่ทำงาน
2.สะดวก - จัดวางสิ่งของต่างไเป็นระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และปลอดภัย(เก็บและค้นหาได้เร็ว ไม่ล้ม ไม่ชน)
3.สะอาด - สะอาดไม่มีคราบสกปรกสะสม, ไม่มีขยะบนพื้น
4.สุขลักษณะ - รักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดไป
5.สร้างนิสัยต่อการปฏิบัติงาน 5ส. อย่างสม่ำเสมอและมี (ทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการ)