ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

    1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสมัครขอรับทุนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติหลักสูตร

        ระดับปริญญาตรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด

    2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต

        ระหว่างประเทศในอาเซียน นักศึกษาไทย ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) [ดาวน์โหลดประกาศ/แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน] 

      คำแนะนำในการทำสัญญารับทุน 

      สัญญารับทุนนักศึกษาไทย  

      แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาไทย   

      แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ปฏิบัติงานนักศึกษาไทย  

     ประกาศ การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

    ระดับปริญญาตรี ฉบับเพิ่มเติม[ดาวน์โหลด

3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต 

    ให้กับนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ปีการศึกษา 2560(นักศึกษาต่างชาติ) [ดาวน์โหลด ประกาศ/แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน

     คำแนะนำในการทำสัญญารับทุน 

    สัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติ  

    แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติ   

    แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ปฏิบัติงานนักศึกษาต่างชาติ 

    ประกาศ การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

        ระดับปริญญาตรี  ฉบับเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด

  คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

     สำหรับภูมิภาคอาเซียน สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ

  คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

    สำหรับภูมิภาคอาเซียน สำหรับนักศึกษา