ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

    1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสมัครขอรับทุนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติหลักสูตร

        ระดับปริญญาตรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด

    2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต

        ระหว่างประเทศในอาเซียน นักศึกษาไทย ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) [ดาวน์โหลดประกาศ/แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน] 

      คำแนะนำในการทำสัญญารับทุน 

      สัญญารับทุนนักศึกษาไทย  

      แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาไทย   

      แบบฟอร์มปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาไทย  

     ประกาศ การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

    ระดับปริญญาตรี ฉบับเพิ่มเติม[ดาวน์โหลด

3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต 

    ให้กับนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ปีการศึกษา 2560(นักศึกษาต่างชาติ) [ดาวน์โหลด ประกาศ/แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน

     คำแนะนำในการทำสัญญารับทุน 

    สัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติ

    แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติ   

    แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ 

    ประกาศ การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

        ระดับปริญญาตรี  ฉบับเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด

 4. ทุนนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ระดับปริญญาตรีภายใต้ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

สำหรับภูมิภาคอาเซียน 

    คำแนะนำในการทำสัญญารับทุน 

   สัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ระดับปริญญาตรีภายใต้ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

สำหรับภูมิภาคอาเซียน

    ประกาศการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

ระดับปริญญาตรี  ฉบับเดิม (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติรหัส 59)

   ประกาศการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

ระดับปริญญาตรี  ฉบับเพิ่มเติม (นักศึกษาต่างชาติรหัส 60 เป็นต้นไป) 

  คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา 

     สำหรับภูมิภาคอาเซียน สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ 

  คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา 

    สำหรับภูมิภาคอาเซียน สำหรับนักศึกษา

  คำแนะนำคิดคำนวนค่าใช้จ่ายในการรับทุน