ข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพที่รายงานแล้ว

ข้อมูล ปี 2550

มาตรฐานที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2

 ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.13 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

 ตัวบ่งชี้ 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

  ตัวบ่งชี้ 2.26 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

(ปรับปรุงล่าสุด 14 กรกฎาคม 2551)


มาตราฐานที่ 11

ตัวบ่งชี้ที่ 11

  ตัวบ่งชี้ 11.1 ร้อยละของรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

  ตัวบ่งชี้ 11.2 จำนวนหลักสูตร Bilingual

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

  ตัวบ่งชี้ 11.3 จำนวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ/International Programs

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550]

(ปรับปรุงล่าสุด 14 กรกฎาคม 2551)