ข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพที่รายงานแล้ว

ข้อมูล ปี 2544 2547-2549

มาตรฐานที่ 6

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2549]

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2544, 2547 และ 2548]

 จำนวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2544, 2547 และ 2548]

 แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายนอก


ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 และ 6.7

 ตัวบ่งชี้ 6.6 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง

 ตัวบ่งชี้ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2544]

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2547]

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2548]

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2549] ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2550


ตัวบ่งชี้ที่ 6.11

 ตัวบ่งชี้ 6.11 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2549] ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2550


มาตราฐานที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11

  ตัวบ่งชี้ 7.11 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2550 รอบ 12 เดือน] ปรับปรุงล่าสุด 3 กรกฎาคม 2551


มาตรฐานที่ 9

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

  ตัวบ่งชี้ 9.1 ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

 ดาวน์โหลด [ข้อมูล ปี 2549] ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2550