สารสนเทศการประกันคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง

 ม.อ.2.2-01 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ ปีการศึกษา 2550

 ม.อ.2.2-02 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550

 ม.อ.2.2-03 สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550

 ม.อ.2.2-04/2.3-02/2.14-01 แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

 ม.อ.2.2-05/2.3-03 แบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎี

 ม.อ.2.2-06/2.3-04 แบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ

 ม.อ.2.3-01 แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา

 ม.อ.2.8-01 โครงการปฏิบัติพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์

 ม.อ.2.8-02 ทุนวิจัยสถาบัน


องค์ประกอบที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2

 ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.13 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด

 ตัวบ่งชี้ 2.14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.17 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

 ตัวบ่งชี้ 2.26 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)


องค์ประกอบที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11

  ตัวบ่งชี้ 7.11 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อคณาจารย์ประจำทั้งหมด - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 21 สิงหาคม 2551)


องค์ประกอบที่ 11

ตัวบ่งชี้ที่ 11

  ตัวบ่งชี้ 11.1 ร้อยละของรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2551)

  ตัวบ่งชี้ 11.2 จำนวนหลักสูตร Bilingual - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด

  ตัวบ่งชี้ 11.3 จำนวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ/International Programs - ข้อมูล ปี 2550

 ดาวน์โหลด (ปรับปรุงล่าสุด 25 กันยายน 2551)

 
ข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพที่รายงานแล้ว

  ข้อมูล ปี 2544,2547-2549

  ข้อมูล ปี 2550