มคอ.ออนไลน์

 การจัดทำมคอ.3  ต้องทำทุกตอน  จึงจะตอบ มคอ.5 ได้

 การเรียกดูข้อมูลรายวิชา ประธานหลักสูตรสามารถดูได้ทุกรายวิชา หรือหากเจ้าหน้าที่คณะหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสงค์จะเรียกดูข้อมูลจะต้องมีสิทธิ์/เพิ่มสิทธิ์เป็นประธานหลักสูตร จึงจะสามารถดูข้อมูลได้

เกี่ยวกับ TQF

 คณะฯ ต้องจัดส่ง มคอ.3 , มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ให้มหาวิทยาลัยภายในกี่สัปดาห์ 

 ตอบ สำหรับมคอ.3-4 ส่งผ่านประธานหลักสูตรไปยังคณะก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี

 ตอบ สำหรับ มคอ.5-6 ต้องจัดส่งภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา โดยส่งผ่านประธานหลักสูตรไปยังคณะและคณะรวบรวมข้อมูลแล้วรายงานไปยังมหาวิทยาลัย