อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ปัจจุบันอาจารย์ 1 คน สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ 3 หลักสูตร จริงหรือไม่ ขอความชัดเจนด้วย ?

 ตอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรขอให้ยึดเกณฑ์ ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจารย์คนใดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาพหุวิทยาการในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น) ได้อีกหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์คนใดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้ว สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันในระดับปริญญาเอกได้อีกหนึ่งหลักสูตร และยังสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาพหุวิทยาการในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก (ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น) ได้อีกหนึ่งหลักสูตร

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถเป็นต่างมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ?

 ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันที่เปิดหลักสูตรนั้น ๆ  แต่อาจเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอื่นได้  

 อาจารย์จากวิทยาเขตภูเก็ตสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจากวิทยาเขตหาดใหญ่ได้หรือไม่ ?

 ตอบ ได้ ถ้าหากว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เกิน 2 หลักสูตร  และสามารถดูแลหลักสูตรของหาดใหญ่ได้เต็มเวลา

 อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ กับหลักสูตรปกติ ซึ่งเป็นสาขาเดียวกันใช้ชุดเดียวกันได้หรือไม่?

 ตอบ ไม่ได้ เพราะถือว่า หลักสูตรนานาชาติกับหลักสูตรปกติเป็นคนละหลักสูตร ดังนั้น  จึงต้องใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรต่างกัน ยกเว้นถ้าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เพิ่มได้อีก 1 หลักสูตร