รายวิชาศึกษาทั่วไป

 การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ระบุว่า "ข้อ 3. เป็นรายวิชาในหลักสูตร......" สามารถเขียนกว้าง ๆ ได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องอ้างทุกหลักสูตรที่มี

 ตอบ ให้เว้นไว้ โดยไม่ต้องระบุหลักสูตร เพราะเป็นวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปัจจุบัน และหลักสูตรที่จะเปิดในอนาคตสามารถเลือกเรียนได้ รายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถมีรายวิชาบังคับเรียนก่อนได้หรือไม่

 ตอบ ตามเกณฑ์ 2548 ถ้าเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ควรมีรายวิชาบังคับเรียนก่อน