หลักสูตร/รายวิชา

 หากจะกำหนดให้รายวิชา 941-311 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษา ของนักศึกษา รหัส 51 เป็นต้นไป สามารถทำได้หรือไม่ แล้วหากจะเพิ่มข้อความสามารถเพิ่มได้ที่ไหนของแบบฟอร์มบ้าง  

 ตอบ ในการเสนอขอเปิดรายวิชาให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในเอกสารสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต บอกไว้ว่า "โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป"

 มีวิชาที่อยู่ในหลักสูตรบัญชี (ต่อเนื่อง) ที่กำลังจะขอปิดหลักสูตรคือวิชา 946-113 การบัญชีการเงิน ขอทราบว่าหากคณะจะนำวิชานี้ไปบรรจุ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ แต่จะเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาใหม่ สามารถทำได้หรือไม่    

 ตอบ แม้ว่าหลักสูตรบัญชี (ต่อเนื่อง) จะถูกปิดไป แต่หากนำวิชา 946-113 การบัญชีการเงิน ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาใหม่ ก็สามารถทำได้ และถือว่าวิชานี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรใหม่ด้วย แต่จะต้องบรรจุรายวิชานี้ในหลักสูตรใหม่ ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่างๆ แต่หากบรรจุรายวิชานี้ในหลักสูตรใหม่หลังจากที่หลักสูตร ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอขอเปิดรายวิชา 946-113 การบัญชีการเงิน โดยใช้คำอธิบายรายวิชาใหม่ ไว้ในหลักสูตรใหม่ (รปศ.) โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ใหม่อีกครั้ง 

 ปัจจุบันหลักสูตรบัญชี (ต่อเนื่อง) งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และมีนักศึกษารุ่นสุดท้าย (รหัส 52) กำลังเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 และจะจบในภาคการศึกษาที่ 2/2553 นี้ แต่มีนักศึกษา (ตกค้าง) ประมาณ 10 กว่าคนที่จะต้องลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 จึงขอทราบว่าการปิดหลักสูตรจะต้องรอให้นักศึกษาตกค้างเรียนจบก่อนหรือไม่

 ตอบ การปิดหลักสูตรจะปิดได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาเรียนจบหมดแล้วทุกคน โดยเสนอขอปิดหลักสูตรไปยังกองบริการการศึกษา และกองบริการการศึกษาจะเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติและรับทราบการอนุมัติตามลำดับ 

 ปัจจุบันคณะใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเฉพาะแผนฝึกงานโดยนักศึกษาจะฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน หากคณะจะเพิ่มสหกิจศึกษา จะต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่รือไม่ ?

 ตอบ การเพิ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่กำลังเปิดสอนอยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงใหญ่) สามารถเพิ่มได้เลยโดยการเสนอขอเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา (ใช้แบบฟอร์ม 02) จำนวน 6 หน่วยกิตหรือ 9 หน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) และให้ระบุว่าวิชาสหกิจศึกษาที่ขอเปิดใหม่นี้จะให้มีผลบังคับให้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษาใด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 หลักสูตร Bilingual กำหนดให้สอนเป็นภาษาอังกฤษเท่าใด ?

 ตอบ มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดตายตัว

 หลักสูตรสหวิทยาการหมายความว่าอย่างไร ?

 ตอบ หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่บูรณาการ องค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาในวิชาชีพเดียวกัน หรือระหว่างสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชา หรือ 2 สาขาวิชาชีพ ขึ้นไป 

 การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี) นับอย่างไร?

 ตอบ เริ่มนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา