ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

      กำหนดการ/แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน

      ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งต่างๆ ของกองทะเบียนฯ

      คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

      ฏิทินการศึกษา

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา

      การแจ้งผลการศึกษา/การสำเร็จการศึกษา

      กิจกรรมนักศึกษา/ทุนการศึกษา

      การลาพักการศึกษาและลาอออก

      ขั้นตอนการทำบัตรประจำนักศึกษา

      ระบบคำนวณผลการการเรียนล่วงหน้า

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   กองทะเบียนและประมวลผล       http://reg.psu.ac.th 

                                          โทรศัพท์   0 7428 9260-8       โทรสาร 0 7428 9269                          

                                          กองกิจการนักศึกษา            https://student.psu.ac.th/web/home

                                          โทรศัพท์   0 7428 2201-5        โทรสาร 0 7444 6975