วิทยาเขตหาดใหญ่ 

           วิทยาเขตภูเก็ต 

             วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

           วิทยาเขตตรัง

 

 website กคศ.  http://qual55p.otepc.go.th/menu.php