ข่าวงานหลักสูตรฯ

  คำชี้แจงและแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา [ดาวน์โหลด]
  แบบประเมินรายวิชาโครงงาน [ดาวน์โหลด]
  ไฟล์ Powerpoint การอบรม เรื่อง การจัดทำคู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (18 ม.ค.55) [ดาวน์โหลด]
  รูปแบบข้อสอบ PSU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (30 ธ.ค.54) [ดาวน์โหลด]
ใบสมัครขอรับทุน (18 พ.ย.54) [ดาวน์โหลด]
  ประกาศทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก/วุฒิบัตร ภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่ม Ph.D. 50%  [ดาวน์โหลด]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [ดาวน์โหลด]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 [ดาวน์โหลด]
  ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ดาวน์โหลด]

Page 4 of 4