ข่าวงานหลักสูตรฯ

  โครงการและกำหนดการจัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference
"Engaging Students to Future Ready Graduates"  [ดาวน์โหลด
  ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์  [ดาวน์โหลด
 

ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสมัครขอรับทุนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต

    ระหว่างประเทศในอาเซียน [ดาวน์โหลด] 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต 

    ให้กับนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน [ดาวน์โหลด 

  แผนการจัดกิจกรรมงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ปี 2558   [ดาวน์โหลด] 
  แนวข้อสอบ  PSU English Test  [ดาวน์โหลด] 
  รายงานระดับขั้นในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร (เพื่อจัดทำ มคอ.7) [ดาวน์โหลด]
  ข้อมูล (มคอ.3 - มคอ.6) ระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่

 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะพยาบาลศาสตร์
 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 29 มีนาคม 2556

 VDO บันทึกการประชุม
 Powerpoint ประกอบการประชุม
 Template มคอ.7 (ปรับภายหลังการประชุม)

  คำชี้แจงและแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร [ดาวน์โหลด]

More Articles...

Page 3 of 4