ข่าวงานหลักสูตรฯ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

       VDO  การบรรยาย  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

       power point  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2560 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  

       VDO  การบรรยายสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  สรุปจากมูลนิธิรากแก้ว  

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 ธันวาคม  2559 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

       VDO  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  มูลนิธิรากแก้ว  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ” เมื่อวันที่ 1

พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้อง  BSc.4  อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       VDO การบรรยายของ รศ.บัณฑิต ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA”  
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ  ห้อง BSc.4 (ชั้น 4) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       VDO การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 

   ดาวน์โหลดข้อมูล (1)

   ดาวน์โหลดข้อมูล (2)

  แนวข้อสอบ  PSU English Test  [ดาวน์โหลด] 
  กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด

Page 2 of 4