การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA”  
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ  ห้อง BSc.4 (ชั้น 4) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       VDO การบรรยาย ของ รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ