สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 ธันวาคม  2559 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

       VDO  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  มูลนิธิรากแก้ว