ข่าวงานหลักสูตรฯ

               การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ

Outcome-Based Education (OBE)" 

 เอกสารประกอบการอบรม  

 ตัวอย่าง PLO ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วข.ตรัง  ตัวอย่างที่ 1  ตัวอย่างที่ 2  ตัวอย่างที่ 3  

*******************************

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 7  วันที่  11 - 12 กรกฏาคม 2562  ณ วิทยาเขตหาดใหญ่

        ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 6  วันที่  20-21   มิถุนายน 2562  ณ วิทยาเขตภูเก็ต

       ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 5  วันที่  13-14   มิถุนายน 2562  ณ วิทยาเขตตรัง

       ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 4  วันที่  30-31 พฤษภาคม 2562  ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

       ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 วันที่  27-28 พฤษภาคม 2562  ณ วิทยาเขตปัตตานี  

      ภาพบรรยากาศการอบรม                               รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2562  ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

      ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มีนาคม 2562  ณ วิทยาเขตหาดใหญ่

      ภาพบรรยากาศการอบรม                              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

..............................................................................................................................................................................................................................

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการนำร่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education" 

วันที่16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  

       เอกสารประกอบการอบรม

       เอกสารการบรรยายของวิทยากร

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

                บัณฑิตพันธ์ุใหม่

                แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้(OBE)

          2. อาจารย์วรงค์  ถาวระ

               PLO หลักสูตร

               ตรวจงานแบบ rubric งาน portrait

          3. อาจารย์ปาณเลิศ  ศิริวงค์

               การเขียน PLO หลักสูตร

      VDO การบรรยายของ รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  และ ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ และคณะ

      ภาพบรรยากาศการอบรม

       รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าอบรม

       การนำเสนอ PLO หลักสูตรนำร่องครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

               ตัวอย่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

               ตัวอย่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฯ

               ภาพบรรยากาศการอบรม

       การนำเสนอ PLO หลักสูตรนำร่องครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

               Power point นำเสนอ PLO หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

               ภาพบรรยากาศการอบรม

       การนำเสนอ PLO หลักสูตรนำร่องครั้งที่ 3 วันที่ 14 มกราคม 2562 

               Power point นำเสนอ PLO หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

               Power point นำเสนอ PLO หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

               สรุป PLO หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

               ตารางแสดงการสร้างรายวิชาฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

               ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

 

 

  

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปปรับตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

 แบบฟอร์ม Active Learning ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) [ดาวน์โหลด]  Related image                               

                           *****************************

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561  
 แบบฟอร์ม Active Learning [ดาวน์โหลด

 แบบฟอร์ม WiL  [ดาวน์โหลด

        รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WiL) [ดาวน์โหลด

 

ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

  ประกาศการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไทยไปเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตในประเทศกลุ่มอาเซียน                [ดาวน์โหลด 

 ประกาศการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศกลุ่มอาเซียนที่่มีศักยภาพสูงให้มาเรียนและเทียบ 

    โอนหน่วยกิต   [ดาวน์โหลด 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง FMS 3603 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

     เอกสารประกอบการอบรม

     เอกสารการบรรยายของวิทยากร

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 

        วันที่ 7 มีนาคม 2561       

     VDO การบรรยาย   

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA  

     โครงการอบรม

     เอกสารการบรรยาย

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 

        รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

        รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

     VDO การบรรยาย 

         รุ่นที่ 2 

        รุ่นที่ 3

 

 กำหนดการส่ง มคอ.3 – มคอ.7  จัดทำเป็นเอกสาร และผ่านระบบออนไลน์ 

 ปีการศึกษา 2560      

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

       VDO  การบรรยาย  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

       power point  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4