ข่าวงานหลักสูตรฯ

 

  โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

      แบบฟอร์มสำหรับคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

      แบบฟอร์มสำหรับวิทยาเขต    

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA  

     โครงการอบรม

     เอกสารการบรรยาย

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 

        รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

        รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

     VDO การบรรยาย 

         รุ่นที่ 2 

        รุ่นที่ 3

 

 กำหนดการส่ง มคอ.3 – มคอ.7  จัดทำเป็นเอกสาร และผ่านระบบออนไลน์ 

 ปีการศึกษา 2560      

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

       VDO  การบรรยาย  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

       power point  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2560 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  

       VDO  การบรรยายสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  สรุปจากมูลนิธิรากแก้ว  

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 ธันวาคม  2559 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

       VDO  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  มูลนิธิรากแก้ว  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ” เมื่อวันที่ 1

พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้อง  BSc.4  อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

       power point  การบรรยาย ของ รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       VDO การบรรยายของ รศ.บัณฑิต ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4