ข่าวงานธุรการ

 

-ผลการตรวจเยี่ยม5ส.กองบริการการศึกษา ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ครั้ง

   ผลการตรวจเยี่ยม5ส. ภายในกองฯ ครั้งที่ 1 [ดาวน์โหลด]

       - ภาพการทำ 5ส. ก่อนและหลัง (ดาวน์โหลด)