วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานตามภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. เพื่อให้ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าประสงค์
2. เพื่อสนับสนุนและดำเนินภารกิจด้านหลักสูตร ส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์และพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ภารกิจหลัก

1. สนับสนุนนโยบายตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการ
3. ให้บริการ ประสานงาน และปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ และการเรียนการสอน