งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยพัฒนาหลักสูตร มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำหลักสูตรใหม่
- การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง
- การเปิด ปิด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวิชา
- การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
- การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การจัดประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
- การรับสถาบันการศึกษาเข้าเป็นสถาบันสมทบ
- โครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมสุขภาพจิต
- การจัดทำคู่มือการศึกษา
- การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร
- การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ทุนศึกษาต่อภายในประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

- ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกแก่อาจารย์ที่ศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
- ทุนพัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
- ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
- ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อด้วยเงินรายได้ของคณะ/ หน่วยงาน
- ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ วิทยาเขตหาดใหญ่

2.2 ทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

- ทุนศึกษาต่อต่างประเทศตามโครงการเพิ่ม Ph.D. 50% และสาขาขาดแคลนตามแผนของมหาวิทยาลัย
- ทุนศึกษาต่อตามโครงการ Cohort Program สาขาการสอนในระดับอุดมศึกษาร่วมกับ Oklahoma State University

2.3 ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

- ทุนรัฐบาล (สกอ.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์
- ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- ทุนรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ.)
- ทุนรัฐบาลต่างประเทศที่ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ทุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.4 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

- ทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ของ สกอ.
- ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย
- ทุนรัฐบาลต่างประเทศที่ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ทุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.5 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ (ประชุม/ เสนอผลงาน/ ฝึกอบรม/ ดูงาน/ เจรจา ฯลฯ) ณ ต่างประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

2.6 การขอรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

2.7 การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านทุน

2.8 การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

3. หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1 การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

3.2 การอนุมัติกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนของคณะ/ หน่วยงาน

3.3 กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและการเรียนการสอน

- ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำรา
- โครงการเรียนล่วงหน้า
- โครงการความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับโรงเรียน
- โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
- โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
- โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

3.5 การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

3.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านวิชาการและการเรียนการสอน

4. ศูนย์สนเทศการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอน