ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

    1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสมัครขอรับทุนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติหลักสูตร

        ระดับปริญญาตรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด]

     ..........................................................................................................

    2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไทยไปเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต ในประเทศกลุ่มอาเซียน  [ดาวน์โหลดประกาศ/แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน] 

      สัญญารับทุนนักศึกษาไทย  

      แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาไทย   

      แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาไทย

        คำแนะนำการทำสัญญารับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

          คำแนะนำหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการรับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

    ...............................................................................................................

     3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพสูงให้มาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต  [ดาวน์โหลด ประกาศ /แบบฟอร์มขอสมัครรับทุน

     สัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติ

    แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติ   

    แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ 

      คำแนะนำการทำสัญญารับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

          คำแนะนำหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการรับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

    ..............................................................................................................

    4. ทุนนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ระดับปริญญาตรีภายใต้ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

สำหรับภูมิภาคอาเซียน 

    สัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน ระดับปริญญาตรี ภายใต้ทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา

สำหรับภูมิภาคอาเซียน (ดาวน์โหลด)

    คำแนะนำการทำสัญญารับทุนนักศึกษาต่างชาติมาเรียน 4 ปี ระดับปริญญาตรี  (ดาวน์โหลด)

   .................................................................................................................

  5.ประกาศการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน 

      (ดาวน์โหลดประกาศการเงิน)

    ..............................................................................................................

  6.คำแนะนำเพิ่มเติมต่างๆโครงการศุนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

   คำแนะนำการทำสัญญารับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

   คำแนะนำหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการรับทุน (สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะ) (ดาวน์โหลด)

   คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา 

สำหรับภูมิภาคอาเซียน (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ) 

  คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการก่อน/หลังการขอรับทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษา 

สำหรับภูมิภาคอาเซียน (สำหรับนักศึกษา)

  คำแนะนำคิดคำนวนค่าใช้จ่ายในการรับทุน 

  คำแนะนำแนวทางดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561