ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อ พ.ศ. 2547

  ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2557

       คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน/สัญญารับทุนศึกษาต่อ

  คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.2 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ 

2) แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตเฉพาะะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.3 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ทุนพัฒนาข้าราชการ/ทุนประเภทบุคคลทั่วไป/สัญญารับทุน)

2.4 ทุน สำนักงาน ก.พ.

2.5 ทุนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

2.6 ทุนรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ ฯลฯ

2.7 เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ

 

Last Update : June , 2014