สภาวิทยาเขตหาดใหญ่

 คณะกรรมการวิชาการ

      คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่

      คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รายวิชาศึกษาทั่วไป

     รายวิชาศึกษาทั่วไป (ข้อมูลเดิม)

 ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร

       ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2558  

**************************

 แบบฟอร์มประเมินการสำรวจหลักสูตร  

 Template และแบบฟอร์มต่าง ๆ

 รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 

 แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชา

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554

 ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร