ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2558   

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 

 รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 สภาวิทยาเขตหาดใหญ่

 คณะกรรมการวิชาการ

      คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่

      คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554

 ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

 แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชา

 Template และแบบฟอร์มต่าง ๆ

 รายวิชาศึกษาทั่วไป

 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร