แบบฟอร์มประเมินการสำรวจหลักสูตร Related image

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2558   

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 

 รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 สภาวิทยาเขตหาดใหญ่

 คณะกรรมการวิชาการ

      คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่

      คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รายวิชาศึกษาทั่วไป

 กรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร TQF ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554

 ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

 แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชา

 Template และแบบฟอร์มต่าง ๆ

 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร