การตรวจสุขภาพอนามัยสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการ ที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

 แบบฟอร์มโครงการศึกษาและโครงการ กลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาต่างประเทศ

 กรณีผู้รับทุนรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)

 กรณีผู้รับทุนรัฐบาล (สกอ.) เงินนอกงบประมาณ

 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการทุนกิจกรรมวิชาการ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน พ.ศ. 2547

 แบบฟอร์มสัญญารับทุนต่างๆ

 อัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามเกณฑ์ ก.พ.

 การชดใช้ทุนกรณีผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ