ลักษณะทุน

เป็นทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนไปศึกษา
วิชาในระดับปริญญาโท / โท-เอก และเอก ทั้งในและต่างประเทศ ใน 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน

2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และบริหารเทคโนโลยี

3. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

4. สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

5. สาขาอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหาร และการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททุน

มี 4 ประเภท คือ

1. ทุนพัฒนาข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามความต้องการของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

2. ทุนพัฒนาข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามความต้องการของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ ไปศึกษาวิชาในประเทศ

3. ทุนบุคคลทั่วไป ตามความต้องการของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

4. ทุนคัดเลือกบุคคลที่มีสถานตอบรับ หรือกำลังศึกษาในต่างประเทศ

การดำเนินการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงาน ก.พ. จะร่วมกันดำเนินการจัดทำประกาศคัดเลือก และรายละเอียดทุน โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนประเภทที่ 1 และ 2 จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติที่กำหนด เป็นผู้รับทุนไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับทุน

สำหรับทุนประเภทที่ 3 จะคัดเลือกจากบุคคลทั่วไป ทุนประเภทที่ 4 จะคัดเลือกจากบุคคลทั่วไป หรือข้าราชการ

กรณีที่มีทุนเหลือจากการดำเนินการ ทุนเหล่านี้ยังคงเป็นทุนของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะนำไปจัดสรรให้ในปีต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จากประกาศรับสมัครทุนของสำนักงาน ก.พ. เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ

แบบฟอร์มสัญญารับทุน

      1. คำแนะนำในการจัดทำสัญญา

      2. สัญญาการรับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ  /  สัญญาค้ำประกัน

      3. สัญญารับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ สัญญาค้ำประกัน

      4. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ  / สัญญาค้ำประกัน

      5. หนังสือที่ วท 5401/ว2943 ลงวันที่ 30 เมษายน 2559 เรื่อง แก้ไขแบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ และในต่างประเทศ