ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์แห่งประเทศไทย) พ.ศ. 2552-2562

 คู่มือทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2552-2562)

 คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน

 แบบฟอร์มสัญญาทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนที่สถานศึกษาตอบรับแล้ว
หรือกำลังศึกษา

 แบบฟอร์มสัญญาทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนที่สถานศึกษาตอบรับแล้ว
หรือกำลังศึกษา

 แบบฟอร์มสัญญาทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับ

 แบบฟอร์มสัญญาทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ สำหรับผู้รับทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับ

 แบบฟอร์มสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ

 แบบฟอร์มสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ

 หนังสือมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทน

แบบฟอร์มของ สกอ. เพื่อจัดทำแผนตามโครงการพัฒนากำลังคน 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาที่ประสงค์จะขอรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ฯ

 เหตุผลการขอรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมุนษยศาสตร์ฯ

 ตารางแสดงอัตราว่างที่มีรองรับนักศึกษาทุนนสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ฯ

 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

 ตารางแสดงสถานภาพอาจารย์ในสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ฯ

 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในสาขาวิชาด้านมุนษยศาสตร์ฯ

 

 แนวปฏิบัติหลักของทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ฯ ในฐานะสถาบันฝ่ายผลิต

 Website ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.

http://www.mua.go.th/users/bpp/monitor/