1.2 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
      หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  

1.2.1 ทุนศึกษาในประเทศ

1.2.1.1 ประกาศรับสมัครทุน/  ตารางเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ

1.2.1.2 รายการค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน และการเบิกจ่ายเงินทุน

(1) ทุนศึกษา

(2) ทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

1.2.1.3 แบบฟอร์มต่าง ๆ

(1) ใบสมัครรับทุน

(2) การตอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัย

(3) เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

(4) ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนทุน

(5) รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

(6) รายงานผลการศึกษาของภาควิชาการและผลการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติระดับวุฒิบัตร

(7) คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน / และสัญญารับทุนศึกษาต่อ

(8) คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน / และสัญญารับทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

(9) แผนการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

(9.1) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอน

 Flow chart ของทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก/วุฒิบัตร ภายในประเทศ

1.2.2 ทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ 

1.2.2.1 ประกาศรับสมัครทุน

1.2.2.2 ใบสมัครรับทุน

1.2.2.3 คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุนฯ ศึกษา ณ ต่างประเทศ

1.2.2.4 แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

1.2.2.5 แบบฟอร์มแผนการศึกษาของผู้รับทุน ศึกษาต่างประเทศ

1.2.2.6 แบบฟอร์มขออนุมัติเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศพร้อมส่งสัญญาฯ

1.2.2.7 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

(1) คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฯ

(2) แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)

(3) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

(4) แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

1.2.2.8 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหรือผลการดำเนินการของโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนฯ ศึกษา ณ ต่างประเทศ

1.2.2.9 แบบฟอร์มขออนุมัติทุนพร้อมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเที่ยวกลับจากต่างประเทศหลังสำเร็จการศึกษา

1.2.2.10 คำแนะนำการจัดทำเอกสาร ตามข้อ 1.2.2.9 

 Flowchart ของทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ