ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560

       หนังสือเชิญเข้าร่วมรับทุน

       หนังสือแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน (เพิ่มเติม)

       รายละเอียดการสนับสนุนทุน

       ใบสมัครขอรับทุน 

       แบบฟอร์มรายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

       แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

       หัวข้อรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

       แบบฟอร์มแจ้งปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียด ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

  แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Work Integrated Learning : WiL)

 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)

 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

 แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์

 ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 Flow chart กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 แบบประเมิน

 แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

 แบบประเมินรายวิชาภาคทฤษฎีโดยนักศึกษา

 แบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติโดยนักศึกษา

 แบบประเมินอาจารย์

 แบบประเมินรายวิชาโครงงาน