ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ประกอบด้วย 7 สาระ ดังนี้

            สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

            สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

           สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ                                

           สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล          

           สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข       

           สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร   (แก้ไขตามข้อสังเกตของสป.อว.)                           

           สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                            

           รายวิชาเลือก    (แก้ไขตามข้อสังเกตของสป.อว.)                

      โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

                                                                                                                     Update 6 Feb. 2020                      

**************************** 

     Curriculum Mapping (แก้ไขตามข้อสังเกตของสป.อว.) (ภาพรวม)

     มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            คุณลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

                เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561      

 ****************************

 การเทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไป  

       ในคราวประชุมครั้งที่ 11(7/2562) 

       ในคราวประชุมครั้งที่ 14(1/2563) 

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2563

 แบบฟอร์มการขอเปิด/ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      แบบฟอร์มการขอปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

*********************

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561

*********************

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558