สภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2562    

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายงานการประชุมสภาวิทยาเขต

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 17 (3/2560) วันที่  29 สิงหาคม  2560

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 16 (2/2560) วันที่  30 พฤษภาคม  2560

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 15 (1/2560) วันที่  1 มีนาคม  2560

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 14 (4/2559) วันที่  15 พฤศจิกายน  2559

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 13 (3/2559) วันที่  12 กรกฎาคม  2559

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 12 (2/2559) วันที่  26 เมษายน  2559

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 11 (1/2559) วันที่  12 มกราคม  2559

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 10 (4/2558) วันที่  13 ตุลาคม  2558

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 9 (3/2558) วันที่  7 สิงหาคม  2558

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 8 (2/2558) วันที่ 21 เมษายน 2558

        รายงานการประชุม   ครั้งที่ 7 (1/2558) วันที่ 13 มกราคม 2558

         รายงานการประชุม    ครั้งที่ 6 (4/2557) วันที่ 14 ตุลาคม 2557

         รายงานการประชุม    ครั้งที่ 5 (3/2557) วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

         รายงานการประชุม    ครั้งที่ 4 (2/2557) วันที่ 8 เมษายน 2557

        รายงานการประชุม    ครั้งที่ 3 (1/2557) วันที่ 10 มีนาคม 2557

        รายงานการประชุม    ครั้งที่ 2 (2/2556) วันที่ 8 ตุลาคม 2556

        รายงานการประชุม    ครั้งที่ 1 (1/2556) วันที่ 16 กรกฎาคม 2556