ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  

       โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่

       คำอธิบายรายวิชา และ Curriculum Mapping

       ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชากลางสำหรับทุกวิทยาเขต

             คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping

       มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            คุณลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

                เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561    

            แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวัง    

*********************************

 

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558