ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ประกอบด้วย 7 สาระ ดังนี้

             สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping > Active Learning 

            สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping Active Learning 

           สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ   

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping Active Learning                                        

           สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล           

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping > Active Learning > WIL   

           สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping > Active Learning  

           สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร   (รอปรับข้อมูลจากที่ประชุมกก.GE)    

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping Active Learning                           

           สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping > Active Learning                                    

           รายวิชาเลือก               

                 > คำอธิบายรายวิชา >  Curriculum Mapping > Active Learning          

  Update 23 September 2019                      

**************************** 

     Curriculum Mapping หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับตามข้อสังเกตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

 

     โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่ 

     คำอธิบายรายวิชา/Curriculum Mapping  (ภาพรวม)

     มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            คุณลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

                เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561      

 ****************************

 การเทียบเท่ารายวิชาศึกษาทั่วไป  

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 แบบฟอร์มการขอเปิด/ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      แบบฟอร์มการขอปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

*********************

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558