สำรวจข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป  

      แบบสำรวจข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

 มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558)  

      รายวิชาศึกษาทั่วไป วข.หาดใหญ่ ใหม่เริ่มใช้ปีการศึกษา 2557

 ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่  

       กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Curriculum Mapping รายวิชาศึกษาทั่วไปชุดใหม่  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558  

                    รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา 

                    คณะวิทยาการจัดการ 

                      mapping และ คำอธิบายรายวิชา 

                    คณะวิทยาศาสตร์ 

                      mapping และ คำอธิบายรายวิชา 

                     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา

                     ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา

                        การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  Active Learning

                     ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา

                        การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  Active Learning

                     คณะพยาบาลศาสตร์  

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา

                        การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  Active Learning

                     คณะนิติศาสตร์  

                        mapping และ คำอธิบายรายวิชา

                     โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  

 มาตรานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์  (ชุดเดิม)