กำหนดการส่ง มคอ.3 – มคอ.7  จัดทำเป็นเอกสาร และผ่านระบบออนไลน์ 

     ปีการศึกษา 2561

     ปีการศึกษา 2560

     ปีการศึกษา 2559

     ปีการศึกษา 2558 

       แบบฟอร์มการรายงานการจัดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และการจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.4)  

       แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)   

 Template การจัดทำข้อมูลคู่มือการศึกษา และข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร 

      เอกสาร 1

           เอกสาร 1-1

           เอกสาร 1-2 และ เอกสาร 1-3

           เอกสาร 1-4

           เอกสาร 1-5

      เอกสาร 2

      เอกสาร 3

           เอกสาร 3-1

 การจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 ของรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 คู่มือการจัดทำ มคอ.3- มคอ.6 ( ก.ค. 55)

 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี จัดทำ มคอ.3-มคอ.7

 Template มคอ.2-7

 แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด มคอ.3-มคอ.6 

       หนังสือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด มคอ.3-มคอ.6 

       ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

       แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียด มคอ.3-มคอ.6 

 มคอ.2

 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) (การ map รายวิชา)  

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ (เปิดรายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา) 

 มคอ.3 (ฉบับภาษาไทย)    (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ตัวอย่างการเขียน มคอ.3

 มคอ.4 (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 มคอ.5 (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ตัวอย่างการเขียน มคอ.5

 มคอ.6 (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 มคอ.7 (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ตัวอย่างการเขียน มคอ.7 ที่เปิดสอนมาแล้ว 2 ปี

 ตัวอย่างการเขียน มคอ.7 ที่เปิดสอนมาแล้ว 1 ปี

 ตัวอย่างการจัดทำ มคอ.7 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

 ตัวอย่างแบบประเมินตนเองรายวิชาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 ตัวอย่างแบบประเมินตนเองรายวิชาสุขภาวะและจิต

 ตัวอย่างแบบประเมินตนเองรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

 แบบรายงาน มคอ 02-06 [ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2558 (TQF)] และ สมอ.08  

 มคอ. 02 (ระดับปริญญาตรี) 

 มคอ. 03 (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 มคอ. 04 (ระดับปริญญาโท)

 มคอ. 05 (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)

 มคอ. 06 (ระดับปริญญาเอก)

 สมอ.08 

 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินการด้านหลักสูตร/รายวิชา [ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552 (TQF)]

 แบบฟอร์ม มคอ.3-4 ระดับบัณฑิตศึกษา

 แบบฟอร์ม มคอ.3-4 ระดับปริญญาตรี

 แบบฟอร์ม มคอ.5-6 ระดับบัณฑิตศึกษา

 แบบฟอร์ม มคอ.5-6 ระดับปริญญาตรี

 Template และแบบฟอร์มทางด้านหลักสูตร/รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 คำชี้แจงการระบุข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์ม 01- 05  ล่าสุด

 แบบฟอร์ม 01-05 และตัวอย่างการกรอกกระบวนการจัดการเรียนรู้

 แบบฟอร์ม 01 การขอเปิดรายวิชา   ล่าสุด

 แบบฟอร์ม 02 การขอปรับปรุงรายวิชา   ล่าสุด

 แบบฟอร์ม 03 การขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน  ล่าสุด

 แบบฟอร์ม 04 การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร  ล่าสุด

 แบบฟอร์ม 05 การขอปิดรายวิชา   ล่าสุด

 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร