การปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพและความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

         แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดหัวข้อพิเศษภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสูตร  

         แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  

        ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา  

 การกำหนดให้มี Partners/Stakeholders มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร  

 แนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ ภายใต้สภาวิทยาเขต   

 คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

 ความเห็นเกี่ยวกับการระบุรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรฯ

 คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านหลักสูตร

 แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต ปี 2554

 แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร

 การใช้ชื่อปริญญาซ้ำกันระหว่างวิทยาเขต

 การดำเนินการเพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (PSU-TQF)

 แนวทางและมาตรการในการติดตามดูแลคุณภาพหลักสูตร [มติที่ประชุมคณบดี (ปิดหลักสูตร)]

 ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

 แนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตร

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรกรณีที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

 การนำรายวิชาในหลักสูตรไปใช้ต่างคณะ/วิทยาเขต

 ขั้นตอนการเสนอขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา

 การเขียนคำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ดัชนีด้านมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม

 ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิทยาเขต