คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านหลักสูตร/การจัดWILRelated image 

           คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านหลักสูตร

           การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

       ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

        การรับรองความไม่ซ้ำซ้อนของอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

               มติคณะกรรมการวิชาการฯ  

              แบบฟอร์มการรับรอง 

         การปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพและความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

         การปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ   

         แนวปฏิบัติการเสนอขอเปิดหัวข้อพิเศษภายใต้รายวิชาหัวข้อพิเศษในหลักสูตร  

         แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  

        ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา  

 การกำหนดให้มี Partners/Stakeholders มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร  

 แนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ ภายใต้สภาวิทยาเขต   

 คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

 แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต ปี 2554

 แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร

 การใช้ชื่อปริญญาซ้ำกันระหว่างวิทยาเขต

 การดำเนินการเพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (PSU-TQF)

 แนวทางและมาตรการในการติดตามดูแลคุณภาพหลักสูตร [มติที่ประชุมคณบดี (ปิดหลักสูตร)]

 ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

 แนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตร

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรกรณีที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

 การนำรายวิชาในหลักสูตรไปใช้ต่างคณะ/วิทยาเขต

 ขั้นตอนการเสนอขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา

 การเขียนคำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม

 ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิทยาเขต