กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2562    

 กำหนดการเสนอหลักสูตรเพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิจารณา 

 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

         ครั้งที่ 73(3/2561) โดยวาระเวียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  

        รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 72(2/2561) วันที่ 17 มกราคม 2561   

         ครั้งที่ 70(1/2561) โดยวาระเวียนวันที่ 12 มกราคม 2561  

รายงานการประชุมย้อนหลัง

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2560

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2559

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2558

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557

          รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2556

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2555

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2554

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2553

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2552

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2551

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2550

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2549

 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2548