วิสัยทัศน์

เพื่อดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของกองบริการการศึกษา ในด้านสารบรรณ บริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพและการบริหารทั่วไป

พันธกิจ

1. ดำเนินงานด้านสารบรรณให้มีความถูกต้องรวดเร็ว
2. ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อได้บุคลากรมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจสูง
3. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภารกิจหลัก

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนและให้บริการประสานกับงานต่าง ๆ ภายในกองบริการการศึกษา ในด้านงานสารบรรณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล ประกันคุณภาพและอาคารสถานที่และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่งานธุรการจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของงานอื่น ๆ ภายในกองบริการการศึกษาดำเนินลุล่วงไปด้วยดี ความหลากหลายของงานวิชาการ ซึ่งอยู่ภายใต้การสั่งการของผู้บริหารหลายฝ่าย เนื่องจากลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานเร่งด่วน มีเงื่อนไขในเรื่องเวลาเป็นตัวกำหนด ความสำคัญของงานธุรการจึงอยู่ที่การนำเสนองานทั้งปกติและงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วไปยังผู้บริหารแต่ละฝ่ายและหรือหลายฝ่ายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงาน
รวมถึงขั้นตอนการนำมาดำเนินการตามสั่งการและเผยแพร่ได้รวดเร็วทันกาลไปยังคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/กอง/วิทยาเขต/เขตการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย