สารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2550

 องค์ประกอบ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18, 2.26

 องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.11

 องค์ประกอบ 10 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต้

 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

 องค์ประกอบ 11 วิเทศสัมพันธ์

 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1, 11.2, 11.3

 

Commond data set ส่วนกลาง

 ด้านที่ 5 การบริการวิชาการ

 ใช้สำหรับองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

 ด้านที่ 11 วิเทศสัมพันธ์

 ใช้สำหรับองค์ประกอบที่ 11 ด้านวิเทศสัมพันธ์

  ด้านที่ 12 ความร่วมมือ

 ใช้สำหรับองค์ประกอบที่ 10 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต้

  ด้านที่ 17 เชิงคุณภาพ

 ใช้สำหรับองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

Commond data set กองบริการการศึกษา