ประวัติความเป็นมา

งานธุรการเป็นส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ซึ่งจัดตั้งตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531

งานธุรการ ประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

    1. หน่วยสารบรรณ
    2. หน่วยบริหารงานทั่วไป
    3. หน่วยบริหารงานบุคคล
    4. หน่วยประกันคุณภาพ

การขยายงานของงานต่าง ๆ ที่สังกัดกองบริการการศึกษา ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงใดภาระงานด้านสารบรรณ งบประมาณ การเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ งานบุคคลและการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของงานธุรการก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน

ลักษณะงานกองบริการการศึกษาเป็นงานสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยเป็นหน่วยงานกลางที่รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีงานธุรการรองรับภาระงานให้การสนับสนุนและบริการ

งานธุรการของทุก ๆ งาน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล สั่งการ กำกับ รับผิดชอบของผู้บริหารดังนี้

- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ