ความร่วมมือทางวิชาการ

 ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน

 ระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบูรพา

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมการประมง

 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข