วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. เป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการกำหนด กำกับ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสูง
  2. พัฒนาระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนิน ภารกิจต่างๆ ที่ กำหนด ให้สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรและของมหาวิทยาลัย