หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 
นางซัลมา โกสุมพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ขอบเขตงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของงานวิเทศสัมพันธ์
ความร่วมมือทางวิชาการกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา
การประกันคุณภาพ
การควบคุมภายใน
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2825 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาวจงจิต ราชยอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
โครงการ English Camp
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ASEA-UNINET
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2253 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวจีรนันท์ นิลวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ขอบเขตงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
โครงการ Thai Cultural Camp
เครือข่าย SATU
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2254 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวปีย์วรา หนูอุไร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้
เครือข่าย IMT-GT Uninet
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2255 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวปิ่นชนก โขมพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนนักศึกษาต่างชาติ
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2255 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวชุษณา สุวรรณมาลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ
Jiangxi University of Science and Technology (JUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2255 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Mrs. Ana Maria Pavel
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษและเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ
การให้คำแนะนำ/ตรวจ/แก้ไขภาษาอังกฤษ
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2253 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Mr. Zsolt M. Szekely
ตำแหน่ง : อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ขอบเขตงาน
พัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษและเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2253 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวกวิสรา ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
เครือข่าย ASEAN University Network (AUN)
การประกันคุณภาพ
ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ อาทิ Inbound/Outbound
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2255 ภายนอก : 0-7444-6824 โทรสาร : 0-7444-6825
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.