หัวหน้างานหลักสูตร
 
นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย
ตำแหน่ง : รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตงาน
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาเขต
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
      การส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9206   ภายนอก : 0-7428-9206
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
 
นางอุไรรัชต์ กาเทพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ขอบเขตงาน
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และนำเสนอ การจัดทำหลักสูตร
      รายวิชาใหม่/ปรับปรุง สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3-7
 โครงการประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 การดำเนินการกิจกรรมรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9221   ภายนอก : 0-7428-9221
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาววนัสนันท์ ฉัตรศิริวรางกูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ขอบเขตงาน
 จัดทำคู่มือหลักสูตร
 สภาวิทยาเขต
 ฐานข้อมูลหลักสูตร (กพร./สมศ.)
 ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และนำเสนอ การจัดทำหลักสูตร
      รายวิชาใหม่/ปรับปรุง สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9212   ภายนอก : 0-7428-9212
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวจิราภรณ์ นวลวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
 ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และนำเสนอ การจัดทำหลักสูตร
      รายวิชาใหม่/ปรับปรุง สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 โครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมสุขภาพจิต
 การรับสถาบันการศึกษาเข้าเป็นสถาบันสมทบ
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9222  ภายนอก : 0-7428-9222
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
 ประสานงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
 Update เว็บไซต์ข้อมูลงานหลักสูตร
 จัดทำแฟ้มการประชุม / electronic
 จัดทำข้อมูลคู่มือการศึกษา
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9224  ภายนอก : 0-7428-9224
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน
 
นางวนิดา กาเหย็ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
 การอนุมัติกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนของคณะ/หน่วยงาน
 การประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษ
 การจัดทำบทเรียน Virtual Classroom
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอน
 
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9211   ภายนอก : 0-7428-9211
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวสุทอง แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ขอบเขตงาน
 จัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป
 แก้ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน
 Honors Program
 การอนุมัติกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาด้านการเรียนการสอนของคณะ/หน่วยงาน
 การประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษ
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9210   ภายนอก : 0-7428-9211
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
หน่วยส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
 
นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ขอบเขตงาน
 ทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
 ทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน
 ทุนศึกษาต่อตามโครงการ Cohort Program
 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 การขอรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9212   ภายนอก : 0-7428-9212
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
 ทุนบัณฑิตศึกษา
 ทุนศึกษาต่อต่างประเทศตามโครงการเพิ่ม Ph.D.50%
 ทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศจากแหล่งทุนภายนอก (สกอ./ก.วิทย์/ก.พ./อื่นๆ)
 ทุนกิจกรรมทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
 
โทรศัพท์ ภายใน : 2056   ภายนอก : 0-7428-2056
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวบุปผา อินทวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ขอบเขตงาน
 ทุนบัณฑิตศึกษา
 ทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
      (สกอ./ก.วิทย์/ก.พ./อื่นๆ)
 ฐานข้อมูลทุน
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9222   ภายนอก : 0-7428-9222
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.