หัวหน้างานธุรการ
 
นางณญาดา อินทสโร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
 
ขอบเขตงาน
 กำกับดูแลการปฏิบัติงานหน่วยสารบรรณ หน่วยบริหารงานทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล
และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท
 ประธานคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5ส.
 เลขานุการทีมบริหาร
โทรศัพท์ ภายใน : 2240   ภายนอก : 0-7428-2240
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานธุรการ
 
นางสุนีย์ ภัทรชีวกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ขอบเขตงาน
 วิเคราะห์หนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอก
 รับส่งเอกสารทางระบบ E-document
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9209   ภายนอก : 0-7428-9209
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาวณัฐภาส์ ศักดิ์สกุลกำพล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ขอบเขตงาน
 รับ-ส่ง หนังสือจากตลาดนัดเอกสาร
 เสนอแฟ้มผู้บริหาร
 ควบคุมระเบียนพัสดุ
 ลงรับเอกสารภายใน
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9209   ภายนอก : 0-7428-9209
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางวาสนา สุขศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ขอบเขตงาน
 การบริหารงานบุคคล
 จัดทำบัญชีควบคุมยอดเงินและการใช้จ่าย เงินตลอดจนการ เบิกจ่าย เงินทุกประเภท
 ควบคุมดูแลงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ เงินรายได้ของหน่วยงาน
 ดูระบบวันลา/ฐานข้อมูลอบรม/สัมมนาระบบ MIS
 ประกันคุณภาพ
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9208   ภายนอก : 0-7428-9208
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
นางสาววิภาดา หนูอุไร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ขอบเขตงาน
 พัฒนาและดูแลเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
 ตรวจสอบหนี้สินภาระผู้พันการรับทุนของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
      ที่ขอลาออก ขอโอนย้าย
 ควบคุมการออกเลขหนังสือส่งออกพร้อมทั้งจัดชุดคำสั่ง
 
โทรศัพท์ ภายใน : 9221   ภายนอก : 0-7428-9221
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.