วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจ

ด้านการจัดการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์งานรับนักศึกษา ทำหน้าที่

หลักสูตร : สนับสนุนและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิด ปิด ปรับปรุง หลักสูตร/รายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การดำเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่/กรรมการร่วมทุกวิทยาเขต สภาวิชาการ การจัดทำคู่มือการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และการติดตามประเมินการดำเนินงานและคุณภาพทางวิชาการของสถาบันสมทบ

การสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน : สนับสนุนและประสานการดำเนินการด้านการเรียนการสอน การพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน(Virtual Classroom) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โครงการสหกิจศึกษาโครงการให้นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนา การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา การสอนทางไกล โครงการเรียนล่วงหน้าทุนแต่งตำราและสื่อการสอน การประเมินการเรียนการสอน ของอาจารย์โดยนักศึกษาด้วยระบบออนไลน์ กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินด้านการเรียนการสอน การจัดตั้งศูนย์สนเทศการเรียน การสอน(Teching and Learning Center/TLC) เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม อบรมสัมมนา บรรยายพิเศษด้านการพัฒนา การเรียนการสอน และให้บริการเอกสารเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและสื่อการสอน

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ : สนับสนุนและประสานการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ด้วยการจัดสารรทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ทุน Ph.D 50 % ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศและภายในประเทศ ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Cohort ร่วมกับ Oklahoma State University(OSU) ทุนการศึกษาจากภายนอกทั้งภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์

ด้านวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่

การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ : ติดต่อประสานงาน จัดทำโครงการเยี่ยมเยื่อนแลกเปลี่ยน ทั้งระดับผู้บริหารและนักวิชาการและจัดทำโครงการสร้างความร่วมมือทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนด้านทุนต่าง ๆ เพื่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย สถาบัน สถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ

การพัฒนาสู่สมรรถนะสากลขององค์กร บุคลากร นักศึกษา : ประสานงานและดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาร่วมกับต่างประเทศ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ร่วมกับ Ball State University  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ Manchester University

ดูแลนักวิชาการและนักศึกษาจากต่างประเทศ : ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทาง ที่พัก ทุนการศึกษา การทำ/ต่ออายุพาสปอร์ต วีซ่า ประกันสุขภาพ ฯลฯ

การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับต่างประเทศ : สนับสนุนการจัดประชุม ASEA-UNINET, IMT-GT UNINET, ASAIHL, UPAL

การบริหารองค์กรตามภารกิจของกองบริการการศึกษา จะมีรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้กับกับ ดูและ การดำเนินงานของกองฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาดูแล กำกับ งานบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดูแล กำกับ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรดูแล กำกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดูแล กำกับงานด้านพัฒนาการเรียนการสอนบางส่วน โดยมีงานธุรการเป็นหน่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านบริหารธุรการ มีผู้อำนวยการกอง เป็นผู้ประสานงาน ดูแล กำกับ และอำนวยความสะดวกให้หัวหน้างานและบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ