ประวัติกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา เป็นส่วนราชการสังกัดในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 20 เมษายน 2522 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 96 ตอน 68 หน้า 120 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบันสำนักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างการแบ่งราชการเป็น 7 งาน คือ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ งานทะเบียนกลาง งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา งานบริการวิชาการ หอสมุดกลาง งานวิเทศสัมพันธ์ และงานธุรการ และในช่วงของการเสนอขอตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะงานหอสมุดกลาง(สังกัดกองบริการการศึกษา) ขึ้นเป็นฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา สังกัดสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้งานส่งเสริมการวิจัยและตำราย้ายไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (คบม.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  มีมติให้แยกหน่วยสอบคัดเลือก ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงย่อยที่สังกัดอยู่ในงานบริการวิชาการออกต่างหาก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยยกฐานะขึ้นเทียบเท่างานเป็นงานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษาจึงมีภารกิจระดับงาน 6 งาน คือ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ งานทะเบียนกลาง  งานบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานรับนักศึกษา และงานธุรการ

ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่ากอง โดยยกฐานะมาจากหน่วยงานเดิมคืองานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันกองบริการการศึกษามีงาน 3 งานคือ 1.งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  2.งานวิเทศสัมพันธ์ 3.งานธุรการ

  กองบริการการศึกษา มีอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 26 อัตรา เป็นข้าราชการ 9 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา  และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 1 อัตรา ประจำอยู่ในงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 10 อัตรา    งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา  และงานธุรการ 7 อัตรา 


งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยพัฒนาหลักสูตร มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำหลักสูตรใหม่ - หลักสูตรปรับปรุง
- การเปิด ปิด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวิชา
- การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การจัดประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
- การรับสถาบันการศึกษาเข้าเป็นสถาบันสมทบ
- การร่วมมือทางวิชาการกับกรมสุขภาพจิต
- การจัดทำคู่มือการศึกษา
- การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร
- การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์  มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

- ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรสาขาทันตแพทยศาสตร์ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
- ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ และต่างประเทศ แก่บุคคลทั่วไป
- ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ภายในประเทศ ตามมาตรการการดูแลบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
- ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ วิทยาเขตหาดใหญ่

 2.2 ทุนศึกษาต่อ ภายในประเทศ และต่างประเทศจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

- ทุนรัฐบาล (สกอ.)  ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
- ทุนรัฐบาล (สกอ.) ภายใต้โครงการพัมนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาภายในประเทศ (ทุนของสกอ.)
- ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- ทุนรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ.)
- ทุนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ทุนรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ทุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

 2.3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 2.4 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ของ สกอ. 
- ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย 
- ทุนรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ทุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.5 การขอรับอาสาสมัครชางต่างประเทศ
2.6 การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านทุน

2.7 การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

3.หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1 การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

3.2 การอนุมัติกิจกรรมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนของคณะ/ หน่วยงาน

3.3 การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

3.4 กิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและการเรียนการสอน

- การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์
- การสนับสนุนการผลิตตำรา
- โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
- การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

3.5 การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

3.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านวิชาการและการเรียนการสอน


งานธุรการ

งานธุรการเป็นส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ซึ่งจัดตั้งตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่  20  กันยายน  2531งานธุรการ ประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้
  1. หน่วยสารบรรณ
  2. หน่วยบริหารงานทั่วไป
  3. หน่วยบริหารงานบุคคล
  4. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

การขยายงานของงานต่าง ๆ ที่สังกัดกองบริการการศึกษา ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงใดภาระงานด้านสารบรรณ งบประมาณ การเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ งานบุคคลและการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของงานธุรการก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเช่นกัน ลักษณะงานกองบริการการศึกษาเป็นงานสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยเป็นหน่วยงานกลางที่รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีงานธุรการรองรับภาระงานให้การสนับสนุนและบริการ งานธุรการของทุก ๆ งาน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล สั่งการ กำกับ รับผิดชอบของผู้บริหารหลายฝ่าย  ดังนี้

- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
- รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ