กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 
โทรศัพท์ : 0-7428-2241-55  โทรสาร : 0-7455-8939 (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
 
โทรศัพท์ : 074-282248-52  โทรสาร : 074-558939
 
 งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
 
International Affairs Office, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110
Tel : 66 74 446824  Fax : 66 74 446825
 
Internal calls : 2253, 2254, 2255  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 งานธุรการ
 
โทร : 074-282241-2  โทรสาร : 074-558939