รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-2810 โทรศัพท์ 0-7428-2814
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0-7428-2814 โทรศัพท์ 0-7428-7708
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจภณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-7428-8636 โทรศัพท์ 0-7428-7934
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ นายแดง โฉมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-2827 โทรศัพท์ 0-7428-2240
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.