รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
โทรศัพท์ 0-7428-2810  
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
   
นายแดง โฉมทอง  
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-7428-2240  
อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.