รหัสโครงการ ปี ประเภทโครงการ

โครงการ : โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสลายพลังงานคลื่น บริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (สัญญา สกส.5/2553)      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับเป็นที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสลายพลังงานคลื่น บริเวณสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-เกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้กับกรมทางหลวงชนบท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ศึกษา และออกแบบโครงสร้างสลายพลังงานคลื่นเพื่อบรรเทาความแรงของคลื่น ลดแรงปะทะที่กระทำต่อสะพาน ป้องกันความเสียหายในระยะสั้นและระยะยาว ที่อาจเกิดขึ้นจากแรงกระแทกของคลื่นและการกระโจนของคลื่นต่อโครงสร้างสะพาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร
            โครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม  รัตนมณี เป็นหัวหน้าโครงการ  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553   ได้รับงบสนับสนุนจำนวน   270,000  บาท

 

  คณะทำงาน    
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

 

   ค้นหาโครงการจาก   
ปีที่ดำเนินโครงการ
รหัสโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ชื่อผู้ดำเนินโครงการ
ค้นหาผู้ว่าจ้างจากประเภท
ชื่อผู้ว่าจ้าง

   
งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-2243-4  แฟกซ์. 0-7455-8939 
E-mail : suteep.s@psu.ac.th
 
Tuesday, August 9, 2011 10:49 AM