การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง FMS 3603 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

     เอกสารประกอบการอบรม

     เอกสารการบรรยายของวิทยากร

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 

        วันที่ 7 มีนาคม 2561       

     VDO การบรรยาย   

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

  แบบเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่างตัวอย่างกลุ่มวิชา     

 

  โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

      แบบฟอร์มสำหรับคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

      แบบฟอร์มสำหรับวิทยาเขต    

 

 ระบบ มคอ.ออนไลน์ ระบบใหม่     

 

-ผลการตรวจเยี่ยม5ส.กองบริการการศึกษา ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ครั้ง

   ผลการตรวจเยี่ยม5ส. ภายในกองฯ ครั้งที่ 1 [ดาวน์โหลด]

       - ภาพการทำ 5ส. ก่อนและหลัง (ดาวน์โหลด)