ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์  [ดาวน์โหลด
 

ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสมัครขอรับทุนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [ดาวน์โหลด

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต

    ระหว่างประเทศในอาเซียน [ดาวน์โหลด] 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิต 

    ให้กับนักศึกษาต่างชาติในอาเซียน [ดาวน์โหลด 

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด
  แผนการจัดกิจกรรมงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ ปี 2558   [ดาวน์โหลด] 
  แนวข้อสอบ  PSU English Test  [ดาวน์โหลด] 
  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]

129970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
174
478
127933
1081
0
129970