กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2557 [ดาวน์โหลด
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2557 [ดาวน์โหลด
  การกรอกข้อมูลหลักสูตรของ สกอ.

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลส่ง สกอ.

  สถานภาพปัจจุบันของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตหาดใหญ่
 วิทยาเขตปัตตานี
 วิทยาเขตภูเก็ต
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 วิทยาเขตตรัง

  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]

029347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
200
284
934
25839
200
0
29347