การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA    

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ  ห้อง B.Sc.4 (ชั้น 4)  อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐาน

        ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  ณ ห้องนวัตกรรมสร้างสรรค์เกษตรครบวงจร ชั้น 2  

        อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    

 รายชื่อรุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม  Conference Hallศูนย์ประชุมนานาชาติ

     ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี      

 VDO การบรรยาย การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

    โดยใช้เกณฑ์  AUN-QA  รุ่นที่ 3

 

 กำหนดการส่ง มคอ.3 – มคอ.7  จัดทำเป็นเอกสาร และผ่านระบบออนไลน์    

 ปีการศึกษา 2560      

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  

 ดาวน์โหลดข้อมูล (1)

 ดาวน์โหลดข้อมูล (2)  

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

       VDO  การบรรยาย  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

       power point  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]