ทุนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน  (Education Hub) 

 ประชาสัมพันธ์ความต้องการทุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนระดับปริญญาตรี              [ดาวน์โหลด Related image

  ประกาศการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไทยไปเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตในประเทศกลุ่มอาเซียน                [ดาวน์โหลด Related image

 ประกาศการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศกลุ่มอาเซียนที่่มีศักยภาพสูงให้มาเรียนและเทียบ 

    โอนหน่วยกิต   [ดาวน์โหลด Related image

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการนำร่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education"  วันที่16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  Related image

       เอกสารประกอบการอบรม

       เอกสารการบรรยายของวิทยากร

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

                บัณฑิตพันธ์ุใหม่

                แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้(OBE)

          2. อาจารย์วรงค์  ถาวระ

               PLO หลักสูตร

               ตรวจงานแบบ rubric งาน portrait

          3. อาจารย์ปาณเลิศ  ศิริวงค์

               การเขียน PLO หลักสูตร

      VDO การบรรยายของ รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  และ ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ และคณะ

      ภาพบรรยากาศการอบรม

       รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าอบรม

       การนำเสนอ PLO หลักสูตรนำร่องครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

               ตัวอย่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

               ตัวอย่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฯ

               ภาพบรรยากาศการอบรม

       การนำเสนอ PLO หลักสูตรนำร่องครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

               Power point นำเสนอ PLO หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

               ภาพบรรยากาศการอบรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง FMS 3603 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

     เอกสารประกอบการอบรม

     เอกสารการบรรยายของวิทยากร

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 

        วันที่ 7 มีนาคม 2561       

     VDO การบรรยาย   

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

  แบบเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่างตัวอย่างกลุ่มวิชา     

 

-ผลการตรวจเยี่ยม5ส.กองบริการการศึกษา ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ครั้ง

   ผลการตรวจเยี่ยม5ส. ภายในกองฯ ครั้งที่ 1 [ดาวน์โหลด]

       - ภาพการทำ 5ส. ก่อนและหลัง (ดาวน์โหลด)