แบบเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่างตัวอย่างกลุ่มวิชา       

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

  โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

      แบบฟอร์มสำหรับคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

      แบบฟอร์มสำหรับวิทยาเขต    

 

 ระบบ มคอ.ออนไลน์ ระบบใหม่     

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA  

     โครงการอบรม

     เอกสารการบรรยาย

     รายชื่อผู้เข้าอบรม

        รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 

        รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

        รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

     VDO การบรรยาย 

         รุ่นที่ 2 

        รุ่นที่ 3

  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]