โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 

   ดาวน์โหลดข้อมูล (1)

   ดาวน์โหลดข้อมูล (2)

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559  
  แนวข้อสอบ  PSU English Test  [ดาวน์โหลด] 
  กำหนดการประชุมสภาวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด
  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]