โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560    

 ดาวน์โหลดข้อมูล (1)

 ดาวน์โหลดข้อมูล (2)  

  รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  

       VDO  การบรรยาย  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

       power point  การบรรยาย Assosiate Professor Dr. Ana Donaldson Former President of AECT
          (Association for Educational Communications  and Technology) 

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2560 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  

       VDO  การบรรยายสัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  สรุปจากมูลนิธิรากแก้ว  

 สัมมนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 ธันวาคม  2559 ณ ห้องอบรม 1

ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

       VDO  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

       power point  การบรรยาย ของอ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  

       power point  มูลนิธิรากแก้ว  

  เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสาร version 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร กองบริการการศึกษา [ดาวน์โหลด]